Uvjeti oglašavanja

Opći uvjeti oglašavanja

 

  1. Opće napomene

 

  • Ovim općim uvjetima uređuju se odnosi između Top 100 j.d.o.o., Zagrebačka 92 Varaždin (dalje u tekstu: Top 100 j.d.o.o.) kao davatelja usluga oglašavanja putem Internet portala www.top100.hr i korisnika usluga koje Top100 j.d.o.o. nudi (dalje u tekstu: Korisnik).

 

1.2. Na sve međusobne odnose između Top 100 j.d.o.o. i Korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

 

1.3. Objavljivanjem Općih uvjeta na stranicama www.top100.hr smatra se da je korisnik upoznat sa istima, te ih prihvaća i preuzima obavezu na sebe da će se prilikom korištenja usluga koje Top 100 j.d.o.o. nudi držati pravila navedenim u njima.

 

 

  1. Usluge i cjenik

 

2.1. Usluge na portalu mogu biti:

  1. a) usluge za koje je predviđena naknada,
  2. b) besplatne

 

2.2. Cijene usluga kao i sve ostale naknade koje Top 100 j.d.o.o. naplaćuje utvrđene su cjenikom koji vrijedi za vrijeme korištenja usluga.

 

2.3. Top 100 j.d.o.o. ima pravo mijenjati cjenik svojih usluga te se obavezuje objaviti ga i učiniti dostupnim svim svojim korisnicima. Promjene cijena se ne odnose na ugovore sklopljene prije nego je nastupila promjena.

 

2.4. Top 100 j.d.o.o. može uvesti nove usluge, postojeće izmijeniti ili ukinuti te će o tome obavijestiti svoje Korisnike. Na usluge koje su regulirane ugovorom, primjenjuju se svi uvjeti koji su navedeni u tom ugovoru sve dok taj ugovor traje.

 

 

  1. Reguliranje međusobnih odnosa

 

3.1. Međusobni odnosi između Top 100 j.d.o.o. i Korisnika uređuju se ugovorom, a ugovorom se smatra i prijava – zaključnica za pristup oglašavanju na portalu www.top100.hr.

 

3.2. Plaćanje se vrši isključivo gotovinskom ili virmanskom uplatom u roku navedenom u ponudi.

 

3.3. Po izvršenoj uplati i registraciji na portalu Top100, Korisnik sam uređuje sadržaj oglasa i mini web stranica na portalu Top100

 

3.4. Za besplatne usluge Korisnik se također prijavljuje davanjem svojih osobnih podataka i materijala, s tim da Top 100 j.d.o.o. može, ali i ne mora objaviti sve date podatke i materijale.

 

3.5. Nakon izvršene uplate, u roku od 7 dana Top 100 j.d.o.o. će Korisnika uvrstiti na portal u okviru odabranih usluga uzevši u obzir da se početak trajanja usluge definira danom uvrštenja. Top 100 j.d.o.o. će o uvrštenju na portal obavijestiti Korisnika na njegovu e-mail adresu, telefonom ili poštom.

 

3.6. Najkasnije 15 dana prije isteka trajanja ugovorenih usluga Top 100 j.d.o.o. će Korisnika kontaktirati, upozoriti o isteku, i s njim dogovoriti uvjete za produljenje Ugovora.

 

3.7.  Ukoliko Korisnik ne želi nastaviti korištenje usluga Top100 portala u bilo kakvom obliku, Top100 će Korisnika potpuno ukloniti s portala 15 dana po isteku Ugovora.

 

3.8. Pojedinog Korisnika Top 100 j.d.o.o. može ukoliko želi i ako se tako sa njim dogovori, besplatno uvrstiti na portal u dogovorene usluge koje se naplaćuju prema važećem cjeniku i na dogovoreno vrijeme, prije nego je Korisnik izvršio uplatu. Po isteku tog razdoblja Korisniku se, ako želi nastaviti oglašavanje, šalje ponuda koju mora uplatiti u roku navedenom u ponudi s tim da se početak trajanja usluga definira danom slanja ponude. Ukoliko ne želi nastaviti oglašavanje ili ne uplati u navedenom roku Top 100 j.d.o.o. ga uklanja sa portala iz usluga koje ne želi ili nije platio bez da od njega potražuje ikakvu naknadu za vrijeme koje je besplatno prema prethodnom dogovoru proveo na portalu.

 

3.9. Korisnik odgovara za točnost i potpunost te istinitost i zakonitost datih podataka i materijala objavljenih na portalu.

 

3.10. Ukoliko tijekom trajanja usluge dođe do promjene pojedinih Korisnikovih podataka njegova je obaveza kontaktirati i obavijestiti o tome Top 100 j.d.o.o.

 

3.11. Top 100 j.d.o.o. ne odgovara za eventualnu zlouporabu podataka i materijala od strane posjetitelja portala.

 

3.12. Top 100 j.d.o.o. se obavezuje da će materijale za oglašavanje koje joj Korisnik ustupi koristiti isključivo za potrebe oglašavanja na ovom portalu i neće biti korišteni u druge svrhe.

 

3.13. U slučaju odabira usluge koja uključuje linkanje (povezivanje) na Internet stranicu Korisnika, on se slaže da se preko našeg portala može doći na njegovu stranicu te da Top 100 j.d.o.o. nije i ne može biti odgovorna za sadržaje na njegovoj stranici.

 

3.14. Korisnik je suglasan da nakon isteka ugovora, ukoliko on nije obnovljen Top 100 j.d.o.o. može izbrisati sve njegove sadržaje sa svojih stranica.

 

3.15. Top 100 j.d.o.o. se obavezuje produžiti trajanje pojedine usluge bez naplate za onoliko dana koliko je usluga (eventualno) bila nedostupna zbog naše krivnje (nedostupnost portala ili problema s hostingom). Za nemogućnost korištenja nastalu zbog problema kod Korisnikovog Internet providera, Top 100 j.d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

 

3.16. Top 100 j.d.o.o. može odbiti Korisnikovu prijavu za pojedinu uslugu ukoliko Korisnik da podatke i materijale koji se mogu okarakterizirati kao neprihvatljivi i nedozvoljeni: nezakoniti sadržaji, neistiniti sadržaji i informacije, zaštićeni podaci i sadržaji, podaci iz kojih proizlazi lažno predstavljanje, neprikladni sadržaji.

 

3.17. Ako Korisnik odustane od pretplate za pojedinu uslugu prije isteka ugovora Top 100 j.d.o.o. nema obavezu vratiti plaćeni, a neiskorišteni dio pretplate.

 

  1. Promotivne akcije

 

4.1. Pojedinog Korisnika kojeg Top 100 j.d.o.o. odabere može uz njegov prethodni pristanak te odabir pojedine usluge promotivno i besplatno uvrstiti na portal u vremenskom trajanju koji Top 100 j.d.o.o. odredi.

 

  1. Završne napomene

 

5.1. Top 100 j.d.o.o ima za cilj provoditi anti – spam politiku što znači da Korisnicima neće slati poruke na koje nisu pristali. Izuzetak su samo poruke koje se odnose na administraciju Internet portala www.top100.hr ( obavijest o uvrštenju na portal , isteku usluge, upozorenje o privremenom prekidu rada ili važnim promjenama u radu) i u te poruke nisu uključene reklame.

 

5.2. Opći uvjeti korištenja mogu se mijenjati, a promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama www.top100.hr

 

5.3. Ovi opći uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 21.08.2015.g.